Panalangin para sa Beatipikasyon ng magkakapatid na Martin


O Makapangyarihang Ama, Manlilikha ng Langit at Lupa, at
tagapagbigay, Nawaý pakinggan Mo ang aking munting
paralangin, Maraming Salamat para sa biyayang Iyong binigay
para sa iyong mga anak na sina Madre Agnes ni Jesus,
Hermana Marie ng Banal na Puso, Hermana Francoise
Therese, at Hermana Genevieve ng Banal na Mukha.
Ibigay Ninyo po sa akin, ayon sa lyong loob, ang biyayang sa
pamamagitan ng magkakapatid na Martin


(Sabihin ang iyong hiling)Nananlangin ako na dumating nawa ang araw na sila ay
maging bahagi sa Iyong mga banal at mga santo upang sila
ay parangalan ng Iyong Santa Iglesia dito sa mundong ito.
Nananalangin ako nang taimtim sa Iyong matamis na Ngalan.
Amen
WWW.MARTINSISTERS.ORG
Marie
Celine
Leonie
Pauline
Soeur Marie du Sacré Coeur - Marie Martin
Soeur Geneviève de la Sainte Face - Céline Martin
Mère Agnès de Jésus - Pauline Martin
Sr. Francoise Therese (Leonie Martin)